Pravidla ochrany osobních údajů

Společnost Luxury Guide s.r.o., IČO 26212226 se sídlem Na Maninách 1040/14, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, dále jen „společnost“ si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je „Luxury Guide, s.r.o.“, adresa: Na Maninách 1040/14 , Praha 7 – Holešovice, 170 00.

Kontakt na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: produkce@luxuryguide.cz.

2. Tabulka zpracování osobních údajů – zájemců o newslettery, zákazníky a dodavatele

Název zpracování Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Doba uložení
Zasílání newsletterů – Luxury Guide, Health and Beauty, Beauty Box, beautyblogerky.cz pro zájemce, kteří udělili souhlas Poskytování informací o novinkách E-mailová adresa Souhlas Do odvolání souhlasu
Zasílání newsletterů pro zákazníky předplatného Luxury a Beauty Boxu Poskytování informací o novinkách E-mailová adresa Oprávněný zájem Do kliknutí na „Odhlásit z odběru“
Zasílání newsletterů pro zákazníky – inzertní partnery Poskytování informací o novinkách E-mailová adresa Oprávněný zájem Do kliknutí na „Odhlásit z odběru“
Zasílání newsletterů pro zákazníky –  potenciální inzertní partnery Poskytování informací o novinkách E-mailová adresa Souhlas Do odvolání souhlasu
Vyřizování objednávek předplatného Luxury a Beauty Boxu Zajištění dodání objednávky Dodací adresa a telefon Plnění smlouvy Po dobu plnění smlouvy / objednávky
Fakturace dodávek předplatného Luxury,  Beauty Boxu Zajištění fakturace / daňových dokladů Fakturační údaje a Faktura Právní povinnost 10 let dle zákona o DPH
Vyřizování objednávek a smluv na inzerci a další služby Zajištění dodání objednávky nebo smlouvy Dodací adresa a telefon Plnění smlouvy Po dobu plnění smlouvy / objednávky
Fakturace dodávek za inzerci a další služby Zajištění fakturace / daňových dokladů Fakturační údaje a Faktura Právní povinnost 10 let dle zákona o DPH
Vyřizování objednávek Luxury od předplatitelů získaných od zprostředkovatelů Zajištění dodání objednávky Dodací adresa a telefon Plnění smlouvy Dodací adresa
Rozesílání časopisů a jejich příloh jako služba našich klientů pro své zákazníky. Zajištění zaslání časopisu Dodací adresa Oprávněný zájem klientů Dodací adresa
Evidence a archivace objednávek, smluv a faktur přijatých od dodavatelů Nákup zboží a služeb a zajištění úhrad Fakturační údaje a Faktura Plnění smlouvy a právní povinnost 10 let dle zákona o DPH

 

 1. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat jiným příjemcům, ani mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Vyřizování objednávek Luxury od předplatitelů získaných od zprostředkovatelů“, kdy získáváme osobní údaje od firmy SEND Předplatné, spol. s r.o.

 

 1. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo Upřesnění
Požadovat výpis Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

 1. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem osobně. V sídle společnosti bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

 1. zašlete ji e-mailem na adresu produkce@luxuryguide.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
 2. Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky pv7je2i

Uveďte do ní:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
 • O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
 • Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
 • Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.