Reklamační řád

Reklamační řád

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

 • Tento reklamační řád se vztahuje na prodej beauty boxů (dále jen „zboží“) společností LUXURY GUIDE, s.r.o., IČO: 26212226, se sídlem Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7 (dále jako „prodávající“), na základě kupní smlouvy uzavřené s nepodnikající fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.beauty-box.cz.
 • Reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 1. Odpovědnost prodávajícího

 

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si kupující a prodávající ujednali, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

 

 1. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění reklamace

 

 • Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 • Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu a případné nesrovnalosti sepsat do přepravního listu a neprodleně informovat prodávajícího.
 • Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v sídle prodávajícího na adrese Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7 (dále jen „kontaktní adresa prodávajícího“).
 • Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu na kontaktní adrese prodávajícího.
 • Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiného dokumentu.
 • Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 

 1. Uplatnění reklamace

 

 • Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží ve lhůtě dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
 • Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 • U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než v odst. 4.1 tohoto reklamačního řádu.
 • Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě zboží ví.
 • Kupující je povinen předložit prodávajícímu zboží pro účely reklamace ve stavu odpovídajícímu právním předpisům, zejména je povinen zboží předložit čisté a suché.
 • Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Vyřízení reklamace

 

 • Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 • Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na kontaktní adresu prodávajícího.
 • Prodávající má možnost odmítnout uplatnění práv z vadného plnění kupujícího, který předložil zboží pro účely reklamace ve stavu odporujícímu právním předpisům nebo ve znečištěném stavu.
 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 • V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 

 1. Informace pro spotřebitele

 

 • V případě vzniku spotřebitelského sporu se kupující může obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, která je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2018.